Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението варира от 55 на сто в България до 277 на сто в Люксембург от средното равнище за ЕС-27 през 2021 г. Това съобщи Националният статистически институт, позовавайки се на Евростат.

БВП на човек от населението е основният измерител на икономическата активност и също показва значителни разлики между държавите членки. През 2021 г. БВП на човек от населението, измерен в стандарт на покупателната способност (СПС), е в границите от 55 на сто в България до 277 на сто в Люксембург спрямо неговата средна величина в ЕС-27. Десет страни отбелязват нива на БВП на човек от населението над средното ниво за ЕС-27 през 2021 година.

Базирано на първите експресни оценки за 2021 г., фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите – членки на ЕС, от 63 до 146 на сто от средното равнище в EС-27.  В България ФИП е с 37 на сто по-ниско от неговото средно ниво за държавите от ЕС-27.

Информацията за ФИП е на базата на експресни оценки на паритетите на покупателната способност (ППС) за 2021 г., публикувани на страницата на Евростат.

Девет държави членки регистрират ФИП на човек от населението над средното за ЕС-27 равнище през 2021 година. Най-високо е в Люксембург – 46 на сто над средното за ЕС-27 ниво. В Дания,  Германия, Нидерландия, Белгия, Австрия, Швеция, Финландия и Франция нивата са 10 на сто или по-високи от средните за ЕС-27.

ФИП на човек от населението за тринадесет държави членки варира от средното равнище за ЕС-27 до 25 на сто по-ниско. В Италия, Литва, Кипър и Ирландия равнищата на ФИП на човек от населението са до 10 на сто под средното за ЕС-27, a в същото време в Словения, Испания, Чехия, Полша, Португалия, Румъния и Малта са от 11 до 20 на сто по-ниски. В Естония и Гърция са съответно 21 и 23 на сто по-ниски от средното равнище за ЕС-27.

Пет държави членки бележат ФИП на човек от населението с 25 на сто и повече под средното за ЕС-27 равнище. В Хърватия, Латвия, Унгария и Словакия е от 27 до 30 на сто по-ниско от средното за ЕС-27.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here