30.11.2022 | сряда | 01:41

Становище на сдружение „За независима съдебна власт“

Публикувано:

Сподели поста:

Сдружение „За независима съдебна власт“ изразява своята дълбока загриженост във връзка с избирането на членове за новия Висш съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Мандатът на настоящия състав на ВСС изтича на 3 октомври 2022 г., а XLVII Народно събрание не избра 11 членове от квотата си, което поражда редица въпроси относно конституирането на новия състав на Висшия съдебен съвет.

По време на краткото си съществуване 47-ото Народно събрание успя да приеме 84 закона, 122 решения и една декларация. Макар народните представители да бяха наясно с изтичащия мандат на членовете от парламентарната квота, така и не бе проведена процедура по избор на 11 членове, които то следва да излъчи по силата на чл. 130, ал. 3 от Конституцията 1 , чл. 16, ал. 3 2 и чл. 19, ал. 1 3 от ЗСВ. По закон новите членове на съвета от парламентарната квота следваше да бъдат избрани най-късно до 3 септември (тоест не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на изборните членове). Висшият съдебен съвет е заложен в Конституцията като постоянно действащ орган, поради което няма собствен мандат (мандата на изборните членове е 5-годишен, а този на членовете по право – 7 – годишен). С процедурата по избор на членовете на Висшия съдебен съвет е заложено реализирането на един от основните принципи на функциониране на администрацията, а именно – непрекъсваемостта в нейната дейност. Чрез него се гарантира последователността и приемствеността в държавните органи и тяхната дейност. Цели се ефективно функциониране на институциите и временното осъществяване на пълномощия до избиране на приемник не следва да се възприема като насочено към преодоляване на демократичния принцип за ротация. Функционалната необходимост от непрекъсваемост предотвратява междувластието, като осигурява успешното функциониране на държавните органи и е в основата на демократичния процес, изискващ работещи институции, като гаранция за съществуването на правовата държава. В Конституцията не е изрично уредена хипотезата, при която мандатът на изборните членове на ВСС е изтекъл, а Народното събрание /което следва да конституира новия състав на този постоянно действащ орган не е изпълнило конституционните си задължения по избирането на неговите членове.

1. Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет – от органите на съдебната власт. Членовете на Висшия съдебен съвет се избират при условията на чл. 130а, ал. 3 и 4 и по ред, определен със закон.

2. Народното събрание избира единадесет членове на Висшия съдебен съвет, от които шестима – за съдийската колегия, и петима – за прокурорската колегия. Изборът по колегии се извършва между съдии, прокурори, следователи, хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи професионални и нравствени качества, съобразно тяхната професионална квалификация и насоченост.

3. Народното събрание избира членове на Висшия съдебен съвет не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на изборните членове.

Това е така, защото е немислима от конституционноправна гледна точка ситуация, при която орган на държавна власт, се оказва лишен от възможност да функционира, тъй като друг държавен орган не изпълнява конституционните си задължения по конституирането му. Един от основните правни проблеми, който се поражда от неосъществената процедура по избор на членовете на ВСС от квотата на Народното събрание е застрашената правна сигурност. Ако се приеме, че членове на настоящия състав на Висшия съдебен съвет ще продължат да са част от него след изтичането на мандата им на 02.10.2022 г., възниква въпрос за валидността на актовете на ВСС за периода от изтичане на мандата на членовете на ВСС занапред. По всяка вероятност България ще е изправена пред конституционна криза, тъй като дори след конституирането на новото 48-мо Народно събрание едва ли ще бъде попълнена парламентарната квота във ВСС в разумни срокове. На следващо място, ситуацията около новият състав на Висшия съдебен съвет е усложнена и това че, съдиите обжалват по съдебен ред избора на своите представители, а Конституционният съд (КС) ще се произнесе на 27.09.2022 г. с решение, което ще даде отговор може ли членовете на Инспектората на Висшия съдебен съвет, както и главният съдебен инспектор Теодора Точкова, да изпълняват функциите си в условията на изтекъл мандат или тази практика е противоконституционна и актовете на инспекторите са незаконни. Макар и да не е пряко относимо към Висшият съдебен съвет, решението по това дело ще има значение и за съдбата на настоящия състав на Висшия съдебен съвет.

Считаме, че с изтичането на мандата на членовете на Висшия съдебен съвет правомощията им не се прекратяват и същите продължават да изпълняват своите функции до попълване на парламентарната квота от Народното събрание. В противен случай, преустановяването за неопределено време на дейността на Висшия съдебен съвет, поради изтичане на мандата изборните му членове е конституционно недопустимо и би блокирало изцяло работата на ВСС и съдебната система.

 

Мисията на СНСВ:

Сдружение “За независима съдебна власт” е независима, неправителствена и неполитическа организация за защита правото на българските граждани на достъп до справедливо правосъдие в духа на човешките права и свободи, европейските ценности и върховенството на правото.

Акцент в работата на организацията е постигането на ефективен диалог с гражданското общество с цел очертаване недостатъците на правораздавателната система в страната и проактивни действия, посредством сътрудничество с компетентните институции, за постигане основните цели на Сдружението.

 

Целите на СНСВ:

– насърчаване на широк обществен дебат по проблеми на правозащитната система в страната;

– установяване на независими правораздавателни органи с цел достъп до справедлив процес в разумен срок от независим и безпристрастен орган, създаден по силата на закон; 

създаване на гаранции за ефективното функциониране на правораздаването като задължително условие за постигането на върховенството на правото и социалния и икономически просперитет на българските граждани;

активно участие в усилията на държавните органи за изменение на нормативна база с цел привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти;

постигане на независима съдебна власт, разполагаща с необходимите ресурси за отстояване правовия ред, защита правата на хората и гарантиращи равенството и стабилността на обществото в България.

 

Защо?

През последните години в българския политически и обществен живот започна активна дискусия по отношение на необходимостта от оптимизиране на правораздавателната система в страната. Повиши се готовността на обществото за премахване недостатъците в работата на държавните органи и правораздаването и желанието за повишаване чувството за справедливост и доверието на гражданите в българския съд и прокуратура посредством ефективна съдебна реформа. Държавните органи получиха от обществото обратната реакция към тяхната работа и насоките за нейното подобряваненалагането на ефективни наказание на нарушители, защита техните права и неприкосновеност и защита националните интереси на страната.

Повдигнати бяха множество въпроси:

 • За независимостта на съдебната власт и обхватът на тази независимост
 • Независимостта на магистратите като гарант за справедлив наказателен процес
 •  Мястото на прокуратурата – в съдебната или изпълнителната власт
 • Позицията главен прокурор – нейното съществуване и вменените й правомощия
 • Необходимостта от въвеждане на определени лостове за упражняване на контрол над органите на правораздаването
 • Необходимост от въвеждането на високи гаранции и способи за противодействието на корупцията по високите етажи
 • Нужда от по-ефективни способи за защита частните интереси на гражданите в рамките на гражданския процес
 • Социални явления, повишаващи криминогенната обстановка в страната и нуждата от промяна на законодателната рамка за справяне с тях – домашното насилие, трафика на хора, език на омразата и престъпленията, основани на дискриминационни мотиви, правата на малцинствените групи, повишаване престъпността сред подрастващите.

 

Как?

 • проучване нагласите на обществото чрез различни инициативи;
 • извършване на мониторинг на работата на правораздавателните органи и анализ на същите;
 • изготвяне на становища и предложения по актуални проблеми и активно участие в обществени обсъждания;
 • участие в партньорски проекти с други неправителствени организации, институции, общности, ангажирани в отстояването на нашите цели и принципи.

 

Вашата роля:

 • споделете с нас трудностите и несправедливостите, които срещате, ние искаме да бъдем вашият глас, когато институциите не ви чуват;
 • изразете своето мнение по актуални теми в обществения оборот;
 • ако споделяте нашата визия за справедливо правосъдие и установяване на демократичните ценности в българското правораздаването, може да подпомогнете планираните от нас инициативи;

Нашият екип: 

Председател

доц. д-р Петър Георгиев Бончовски

Доцент, доктор, научен работник и преподавател по право – граждански процес; Научен секретар на Института за държавата и правото, БАН, ръководител на Секцията по гражданскоправни науки; Експерт към НС, министерства и др. държавни институции, вкл. участник в работната група по изготвяне на проект на действащия ГПК; действащ адвокат; Притежава множество специализации, участва в множество европейски и международни научни проекти и има трудове в национални издания.

Области в научните изследвания: граждански процес, арбитраж (национален и международен), европейски граждански процес, международен граждански процес, колизия на суверенитети.

 

Заместник-председател на УС

Димитър Николаев Митов – практикуващ юрист, владее руски и английски едик, завършил Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София през 2021г.

Членовете на Сдружението са личности с будна гражданска позиция по въпросите на съдебната реформа и начините за оптимизиране българското законодателство; хора с богат юридически опит в сфера на гражданския и наказателен процес; лидери на мнение готови да се позоват на вашето мнение и да го отстояват за постигане на общата ни цел – дълбока съдебна реформа в интерес на справедливото и качествено правораздаване. 

newsONE Newsroom
newsONE Newsroomhttp://www.newsone.bg
Информационна агенция newsONE.bg е безпристрастна и следва световните практики за обективна журналистика, без да се влияе от политически и икономически интереси. Основната мисия на агенцията е да стане основен и предпочитан източник на навременна, проверена, полезна и детайлна информация за новините от цялата страна. Основана през 2021-а година, newsONE бързо се наложи като един от предпочитаните източници на точна, навременна и безпристрастна информация. newsONE e единствената информационна агенция в България, която има и собствен денонощен новинарски канал, който се излъчва по кабел и сателит на територията на България и Европа. newsONE e първата информационна агенция в страната, която изгражда регионални центрове в 10 града.
София
облачно
3.4 ° C
4.5 °
2.8 °
90 %
2.6kmh
100 %
ср
3 °
чт
3 °
пт
5 °
сб
8 °
нд
5 °

Прочети още

СРП се самосезира по повод информация за проявеното насилие спрямо Диана Димитрова

СРП се самосезира по повод информация за проявеното насилие спрямо Диана Димитрова

Родната актриса Диана Димитрова е била бита и заплашвана

Родната актриса Диана Димитрова е била бита и заплашвана

Нитова към Донев: Имате ли информация за областния управител на Хасково и връзката му с голям контрабанден внос от Турция

По-късно през деня областният управител е подал оставка „През последните дни българското общество бе занимавано с медийна информация за...

На кръгла маса леви политически формации поставиха начало на съвместна работа

В рамките на кръгла маса под наслов "Лява България - идеи, политики, единение" представители на леви формации в...