Предвижда се ръст на здравноосигурителните приходи в общ размер на 111 800 000 лв. от трансфери за здравното осигуряване. Това стана ясно след приемането на актуализацията на бюджета на НЗОК. Увеличението се дължи на нарастването на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата, упражнили правото си на пенсия и очакваното й увеличение.

Заложени са средства за шест месеца в размер на 118 500 000 лв. за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на извънредна епидемична обстановка по Закона за здравето.
Средствата се изплащат като трансфер от държавния бюджет. Тъй като действието на чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. е ограничено със срока на извънредна епидемична обстановка и изтича след нейното отменяне, което стана факт на 1 април 2022 г., отпада и основанието за изплащане на допълнителните възнаграждения на болничния персонал. Така се очакват икономии в размер на 46 245 000 лв. и нетно увеличение на приходи и трансфери от 65 555 000 лв.

Необходимите допълнителни средства за разходи за персонал са 4 милиона лева. Те са за 6-месечен период – от юли до декември 2022 г. и включват възнаграждения за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Предвиждат се 2 300 000 лв. за издръжка на административни дейности, свързани с процесите на договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

За други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ се предвиждат 10 000 000лв.

Горепосочените параметри бяха приети след сериозно напрежение в пленарната зала и ситуации, в които депутате се разминаха на косъм от физическа саморазправа.