27.01.2023 | петък | 00:46

Министерството на финансите отчете дейността си

Публикувано:

Сподели поста:

„Министерството на финансите осигури достатъчна ликвидност, за да се финансират всички мерки на служебното правителство, разходи и действащи политики, които бяха заложени в бюджета за 2022 г., както и да осигури финансов ресурс за плащанията през тази година“. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на отчета за изпълненото в мандата на служебното правителство от август 2022 г. до януари 2023 г.

В резултат на предприетите мерки, повишената събираемост на бюджетните приходи и постигнатата ефективност и прозрачност при разходването на публичните финанси е осигурена макроикономическата и финансовата стабилност на страната, подчерта Петкова.

Акценти от дейността на Министерството на финансите в мандата на служебното правителство
Август 2022 г. – януари 2023 г.

В периода на служебното правителство Министерство на финансите осигури макроикономическа и финансова стабилност на страната, чрез повишаване и подобряване в събираемостта на бюджетните приходи и прозрачност и ефективност при разходването на публичните финанси.

Министерството на финансите осигури достатъчно ликвидност, за да се финансират всички мерки на служебното правителство, които бяха посочени току-що от министрите, както и осигуряване на финансов ресурс за плащанията в началото на 2023 г.

Проведените извънредни парламентарни избори за 48-то НС на Република България бяха финансово обезпечени – 71 млн. лв.

В хода на изпълнението на държавния бюджет за 2022 г. Министерството на финансите осигури ритмичност на финансирането на общините като бяха предоставени и допълнителни средства в размер над 400 млн. лв. чрез бюджета на МРРБ за финансиране на редица инфраструктурни проекти и програми в областта на образованието и социалните дейности.

Служебното правителство удължи действието, а Министерството на финансите осигури допълнително финансиране за изпълнението на следните мерки и програми:

  •   за компенсация на високите цени на енергийните ресурси и горивата – допълнително бяха одобрени 450 млн. лв. по бюджета на Министерството на енергетиката;
  •   за финансиране на фискални антиинфлационни мерки – допълнително бяха одобрени 172 млн. лв. по бюджета на Министерството на финансите;
  •   след изчерпване на ресурса за изплащане на компенсациите от 25 ст. на физическите лица, крайни потребители на моторни горива при зареждане на бензиностанция бяха осигурени допълнителни средства в размер на 38 млн. лв. за изпълнение на мярката до края на 2022 г. – общо 188 млн. лева. Първоначалният бюджет беше в размер на 150 млн. лв.;
  •   за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България до края на февруари 2023 г. – 37 млн. лева. Усилията на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ бяха насочени към изпълнение на приходната част на бюджета, въпреки че данъчните приходи бяха завишени със 760 млн. лв. с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г. в сравнение с предложените приходи от МС. Изпълнението на данъчноосигурителните приходи за годината е 101,5 на сто спрямо плана. В резултат на всички действия на приходните агенции и строгата финансова дисциплина и контрол върху публичните финанси от страна на Министерството на финансите, дефицитът на начислена основа за 2022 г., съгласно прогнозата на Министерство на финансите, се очаква да бъде в размер на около 2,9 % от БВП, при предварително заложен 6 % от БВП. Постигнатото ниво е в рамките на критерия за дефицита съгласно Пакта за стабилност и растеж (до 3 % от БВП) и дава стабилна перспектива в процеса на присъединяване на България към Еврозоната. Министерството на финансите осигури дългово финансиране в размер на 6,1 млрд. лв. за финансиране на планирания дефицит за 2022 г., за рефинансиране на дълга в обращение и за обезпечаване на законово регламентираните нива на фискалния резерв.

Преди два дни Министерство на финансите пласира успешно на международните капиталови пазари нова емисия 10-годишни еврооблигации с номинален обем от 1,5 млрд. евро и годишен лихвен купон от 4,5 % с което се гарантира ликвидността и за тази година.

Изготвен беше и приет от Народното събрание Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., с което се осигури постигането на правна сигурност и гарантиране правата и законните интереси на гражданите до приемането на бюджетните закони за 2023 година.

Изготвяне на законопроекти

Министерство на финансите изготви 16 законопроекта, които бяха одобрени приоритетно от Министерския съвет и внесени в Народното събрание.

Една част от законопроектите са промени в данъчното законодателство свързани с въвеждането на европейски директиви и регламенти в националното законодателство, както и за въвеждане на данъчни преференции и облекчения, за финансова подкрепа на физически лица с цел смекчаване на последиците от високите цени на енергията, за намаляване на административната тежест за инвестициите от възобновяеми източници и възможности за икономическите оператори да съхраняват по-големи количества втечнен нефтен газ за нуждите за отопление на обществени, административни, жилищни и офис сгради.

С три от законопроектите се въвежда правото на ЕС в областта на финансовите услуги, един от законопроектите е от пакета законопроекти по ПВУ и четири са свързани с последващите ангажименти след присъединяването към ERM II.

Дейности по практическата подготовка за въвеждане на еврото

Беше ускорена работата по дейностите свързани с практическата подготовка за въвеждане на еврото.

В изпълнение на Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването към ERM II в рамките на мандата на служебното правителство беше постигнат напредък в изпълнението им, като усилено се работи за окончателното осъществяване на оставащите в областта на небанковия сектор, ангажиментите, свързани с несъстоятелността, някои аспекти от рамката на управление на публичните предприятия и рамката за борба с изпирането на пари.

В тази връзка бяха изготвени и внесени в НС законопроекти за изменения на Кодекса за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари и Търговския закон в областта на несъстоятелността, които са приети на първо гласуване. Измененията на Закона за БНБ и Закона за КПКОНПИ с които се отстраняват правните несъответствия, установени в докладите за конвергенция на ЕЦБ и ЕК вече са приети от Народното събрание.

В рамките на техническата подготовка на страната за въвеждане на еврото досега са приети ключови документи, като: Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната и Концепцията на Закон за въвеждане на еврото в Република България. В момента се изготвя проектът на специален Закон за въвеждане на еврото в Република България.

В изпълнение на Решението на НС за ускоряване работата по приемане на еврото, на 6 декември 2022 г. в Брюксел съвместно министърът на финансите и управителя на БНБ подписаха Меморандум за разбирателство с държавите членки на еврозоната и ЕК

за започване на производството на евромонети и за подготвителните задачи преди началото на производството. Документът очертава практическите стъпки, които ще позволят на страната ни да започне да произвежда евромонети, когато получи одобрение за присъединяване към еврозоната.

Постигнати резултати от екипа на МФ при управлението на средствата от ЕС

План за възстановяване и устойчивост

На 31 август 2022 г. Министерство на финансите изпрати на Европейската комисия първото Искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност 1368912911 (1,4 млрд.) евро, включващо 22 етапа и цели, свързани с изпълнението на 18 реформи и инвестиции.

На 16 декември 2022 г. България получи първия транш.

Подготвя се второто искане за плащане за отчитане изпълнението на 66 етапа и цели по 17 инвестиции и 28 реформи, свързани до голяма степен с приемането на законодателни промени. Общата стойност на искането възлиза на над 724 млн. евро и трябва да се изпрати през първото тримесечие на 2023 г.

Усилията на всички институции са насочени към изпълнение на инвестициите и реформите по Плана с акцент върху тези, включени в обхвата на второто и третото плащане, чийто напредък се докладва регулярно на Европейската комисия.

Програми, финансирани от фондовете на ЕС за споделено управление през програмен период 2014-2020

Сертифицирани са разходи в размер на 963 млн. лв. по всички оперативни програми, като по три от програмите (ОПДУ, ОПОС и ОПТТИ) за периода са сертифицирани и заявени към ЕК разходи в размер на 600 млн. лв.

Новините от България

Следете новините от всяка община в България в национална информационна медия "България1".

meteoONE

София
силен снеговалеж
-0.8 ° C
-0.4 °
-1.2 °
96 %
3.1kmh
100 %
чт
-0 °
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
1 °
newsONE Newsroom
newsONE Newsroomhttp://www.newsone.bg
Информационна агенция newsONE.bg е безпристрастна и следва световните практики за обективна журналистика, без да се влияе от политически и икономически интереси. Основната мисия на агенцията е да стане основен и предпочитан източник на навременна, проверена, полезна и детайлна информация за новините от цялата страна. Основана през 2021-а година, newsONE бързо се наложи като един от предпочитаните източници на точна, навременна и безпристрастна информация. newsONE e единствената информационна агенция в България, която има и собствен денонощен новинарски канал, който се излъчва по кабел и сателит на територията на България и Европа. newsONE e първата информационна агенция в страната, която изгражда регионални центрове в 10 града.
София
силен снеговалеж
-0.8 ° C
-0.4 °
-1.2 °
96 %
3.1kmh
100 %
чт
-0 °
пт
1 °
сб
1 °
нд
1 °
пн
1 °

Прочети още

Оригиналният HBO драматичен сериал „Наследници“ се завръща с четвърти сезон на 27 март

Създаден от Джеси Армстронг, четвъртият сезон на наградения с Emmy® оригинален драматичен сериал на HBO Наследници дебютира в...

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа

Костадин Костадинов: ДБ и ПП саботираха съдебната реформа #саботаж #НПК #съдебна #реформа #разследване #ПП #ДБ #заседание #Възраждане #ИванГешев

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 26.01.2023 г.

МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА: Температурите са в интервала от -5 С до +9°С. Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите:...

Георги Първанов: Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата

Ние от коалиция „Левицата“ получаваме зелена улица и ставаме алтернативата. Особено на фона на безпринципния изблик на любов...