fbpx
More

  Министерството на енергетиката предлага промени в закона

  Предвиждат се натрупаните печалби в предприятията да бъдат използвани за подпомагане на потребителите на топлинна енергия

  Министерството на енергетиката предлага промени в Закона за енергетиката. Те целят  компенсиране на клиентите заради високите цени за топлинна енергия, предвидимост в работата на икономическите субекти, засегнати от волатилността на енергийните цени, справедливо третиране на всички икономически субекти и подобряване на инвестиционния климат.

  Част от промените в ЗЕ предвиждат натрупаните печалби в публичните предприятия от енергийния сектор да бъдат използвани за подпомагане на потребителите на електрическа енергия или природен газ. Така тези средства ще бъдат разходвани целево – за компенсиране на засегнатите от високите енергийни цени.

  Предвид продължаващия военен конфликт в Украйна и неизвестността за енергийните цени през идните месеци, вероятността да бъдат необходими нови програми за компенсиране е голяма. С предложените от МЕ промени се осигурява допълнителен финансов ресурс за фонд СЕлС, който да бъде изразходван целево за изпълнение на тези програми.

  Ако предложенията на Министерството на енергетиката бъдат приети, енергийните предприятия ще могат да бъдат компенсирани за наложени им допълнителни задължения към обществото, свързани с осигуряване на непрекъсваемост на снабдяването с природен газ.

  Производителите на електроенергия от възобновяеми източници ще могат да получават допълнителна премия в случай, че постигнатата от тях пазарна цена на електроенергията, плюс съответната премия, е по-ниска от определената им преференциална цена за изкупуване, предвиждат част от предложенията. В обратния случай – когато пазарната цена, плюс премията е по-висока от определената преференциална цена на тези производители, те ще дължат допълнителни вноски към фонда „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕлС).

  Според друга част от промените, Министерският съвет, по предложение на Министерството на енергетиката, ще приема референтна цена за държавните електроенергийни фирми. Достигнатите на пазара равнища над тази цена, умножени по произведената от съответното дружество електроенергия, ще се събират като приход във фонд СЕлС.

  Операторите на газопреносни мрежи и на съоръжения за съхранение на природен газ да отпаднат от кръга на задължените лица за внасяне на вноски във фонд СЕлС, предвижда друга част от предложенията на МЕ. Фондът ще изплаща на енергийните предприятия разходите за допълнителни задължения към обществото, наложени им със заповед на министъра на енергетиката след 1 януари 2022 г. до влизане в сила на закона.

  Направените предложения имат за цел да осигурят устойчивост и предвидимост в работата на енергийните дружества, справедливо третиране на всички участници на пазара и – като краен резултат – възможност за устойчиво и конкурентно производство в икономическите сектори, най-сериозно засегнати от волатилността на енергийните пазари.