fbpx
26.8 C
София
19 август 2022 | петък | 13:50

Костадин Ангелов обвини в злоупотреби директора на “Александровска болница”

Според него има разпънат чадър от високо политическо ниво над шефа на лечебното заведение

- РЕКЛАМА -spot_img
- РЕКЛАМА -spot_img

Бившият директор на “Александровска болница”, а сега депутат от ГЕРБ, Константин Ангелов изпрати до медиите одитни доклади и писма, които според него доказват извършени закононарушения, злоупотреба с публични средства и корупция в лечебното заведение. 

Според Ангелов има разпънат чадър от високо политическо ниво над директора на “Александровска болница”. 

Ето съдържанието на документите, изпратени от Костадин Ангелов:

Представям на Вашето внимание факти, одитни доклади и писма до министъра на здравеопазването, доказващи  извършени закононарушения,  злоупотреба с публични средства и корупция в УМБАЛ Александровска.

I.             Строителство по спешност и пряко договаряне за 3,5 млн. лева:

Изпълнителният директор на Александровска болница обявява три обществени поръчки и сключва следните договори:

1.      Процедура „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница”, кв. 387, местност “Бул. България”, гр. София в частта захранваща сградата на Неврологията“.Стойността на процедурата е 831 866 лв. без ДДС или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г.  Платено е 100% авансово.

2.      Процедура „Водоснабдяване и канализация на “Медицински комплекс-Александровска болница”, кв.387, местност “Бул. България”, гр. София в частта захранваща сградата на Втора хирургия“.  Стойността на процедурата е 832 227 лв. без ДДС  или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г. Платено е 100% авансово.

3.      Процедура „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница”, кв. 387, местност “Бул. България”, гр. София в частта захранваща сградата на Диагностично-консултативен център и Администрацията“ .  Стойността на процедурата е  832 385 лв. без ДДС  или близо 1 млн. лева с ДДС.   Сключен е договор с ДЗЗД „Танатос Ленд“ на 23.12.2021 г. Платено е 100% авансово.

Възложителят прилага чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП процедура на договаряне с покана при наличие на изключителни обстоятелства. На практика пряко договаряне само с една фирма.

Финансирането е със средства от страна на МЗ, за което се очаква да бъде представен инвестиционен проект, което също предполага предвидимост и продължителен период от време за подготовка и реализация, а това изключва хипотезата за спешност и неотложност. Безспорен факт, доказващ несъстоятелността на мотивите на Възложителя за „изключителни обстоятелства“, „непредвидимост“ и „неотложност“ е договорът с Министерство на здравеопазването, подписан на 15.09.2021 г. Или казано с прости думи, повече от 3 месеца преди възлагането на поръчката без конкурс. Предметът на договора за отпускане на 3.5 млн. лв. е за „Изграждане на съвременна канализационна и водопроводна мрежа за целия болничен комплекс на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“, което предполага обявяването на  една ОП – открита процедура с прогнозна стойност до 3.5 млн. лева.

Възложителят е бил наясно със съществуващото положение, но не е предприел действия за стартиране на конкурентна процедура.

Обявени са три процедури на договаряне без обявление за изпълнение на идентични дейности, като и в трите е поканен единствен и един и същ участник – при налични на пазара значителен брой фирми с подобен профил, с голям опит при изпълнение на подобни и по-мащабни проекти, вкл. и от по-близки до София, населени места – избраната фирма е от Добрич. Това крие сериозен корупционен риск и създава корупционна среда.

С оглед сходния предмет на трите описани по-горе процедури, редно е да се обърне внимание и на факта, че същите са обявени като отделни процедури по договаряне, за да се “преодолее” задължителния контрол на процедурите по договаряне (чл. 233 от ЗОП).

И при трите договора е извършено 100% АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ.

Във връзка с горното уведомих Министъра на здравеопазването своевременно. (виж. Doc.5)

От отговора на министър Асена Сербезова (виж. Doc.6) става ясно следното : “Предвид наличните индикатори за потвърждаване на изложените в сигнала твърдения за неспазване на режима за възлагане на обществените поръчки в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, МЗ поиска с писмо №02-01-173/14.01.22г. възлагането с приоритет от Министерство на финансите, проверка от органите на АДФИ на процедурите по Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс- Александровска болница”.

Получих още едно писмо от Министър Сербезова по горния казус, съдържащо и докладна записка на звено “Вътрешен одит“ към МЗ. (виж. Doc.9) От докладната записка се потвърждават твърденията за заобикаляне на ЗОП и разделяне на обществени поръчки.

На следващия ден информирах и компетентните институции да извършват проверки и да съдействат за прекратяване на извършващите се  в лечебното заведение закононарушения. (виж. Doc.10)

До момента липсват  реакции на всички институции.

II.           Консултантски договори:

Сключените граждански и консултантски договори между директора на Александровска болница и различни физически и юридически лица за извършване на услуги, дублиращи функции на администрацията в лечебното заведение. (https://www.parliament.bg/pub/PK/46093547-154-06-9.pdf)

Затова информирах министъра на здравеопазването с искане да бъде извършена проверка. (виж. Doc_1).

Проф. Асена Сербезова назначи одит на Александровска болница и ми изпрати доклада от проверката,  в отговор на мое питане.(виж . Doc_2)

От  одита на  УМБАЛ „Александровска“, става ясно,  че не се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки.

•        Стр.4: „…Сключения договор за осигуряване на текущо правно обслужване на практика дублира дейността на отдела и съответно допълнително влошава финансовото състояние на лечебното заведение.“ ( възнаграждения по договора за 1 година – 36000 лева за 20 работни часа на месец, а след тези 20 часа по 234 лв. за всеки изработен час)

•        Стр.6: „Предмета на четирите договора се дублират или имат сходен характер, а освен това администрацията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД разполага с отдел „Финансово-икономически“, отдел „Бюджет и договорни партньори“ и Отдел „Координация, информационно-аналитична дейност и статистика“, с оглед на което не е целесъобразно разходването на финансови средства, при лошото състояние на лечебното заведение.

Общата стойност на четирите договора е в размер на 34 380 лева без ДДС и попада в праговете на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП( при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2- от 30 000 лв. до 70 000 лв.), което изисква провеждането на поръчка по ЗОП чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Изложеното означава, че възложителят е допуснал разделяне на поръчката по реда на ЗОП, с което не са спазени чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.21, ал.15 от ЗОП и чл. 5, ал.1 от ЗОП.“

•        Стр.10-11: „ Сключените четири договора представляват цялостен процес, включващ отделни етапи и съответно общата стойност на четирите договора възлиза на 143 520 лв.  с ДДС (или 119 600 лв. без ДДС). Общата стойност без ДДС на четирите договора попада в праговете на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП (при строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.) и изисква провеждането на поръчка по ЗОП чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Изложеното означава, че възложителят е допуснал разделяне на поръчката по реда на ЗОП, с което не са спазени чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.21, ал.15 от ЗОП и чл.5, ал.1 от ЗОП.

Освен това в един от договорите и в становището на изпълнителния директор на лечебното заведение е цитирано нормативно изискване по чл.169, ал.2 от ЗУТ, който е отменен с ДВ, бр.101 от 2015г.

В резултат на извършената проверка, се установи, че изложените твърдения от проф. Костадин Ангелов, д.м.- народен представител в 47-о НС на РБългария относно неспазване на изискванията на ЗОП се потвърждава за част от сключените договори.“

След като се запознах с констатациите от одита, уведомих колегите си народни представители от комисията по здравеопазване в Народното събрание. (виж. Doc_3)

Информирах и компетентните институции да извършват проверки.  (виж. Doc.4)

До момента липсват  реакции на всички институции.

I.             Финансово състояние

Поисках информация от МЗ, относно финансовото състояние на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД  и получих отговор от МЗ, съдържащ   копия на  индивидуален счетоводен баланс  към 31.03.22г. и индивидуален  отчет за приходите и разходите към 31.03.22г. (виж. Doc.7). 

От тях е видно следното:

•        Счетоводната загуба за 2021г. е 2, 974 млн. лева, а за предходната 2020 година е 2, 944 млн. лева. (Изпълнителният директор на Александровска заедно с новия СД е вписан в Търговския регистър на 07.07.21г.)

•        Счетоводната загуба за периода  01.01.22г. – 31.03.22г. (първо тримесечие на 2022г.) е 6,1 млн. лева.

Видно от горните числа става ясно, че болницата се управлява лошо и прогресивно влошава финансовите си  резултати. Ако това управление продължи със същия темп прогнозата за счетоводната загуба в края на 2022г. е 24 млн. лева.

Моментното състояние не може да компенсира финансовата загуба от първото тримесечие в размер на минус  6,1 млн. лева, както и извършващите се закононарушения.

IV. Човешки ресурси.

След назначаването на д-р Атанас Атанасов като изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (07.07.21г.) до момента са прекратени трудовите договори на близо 300 служители на болницата в т.ч. лекари, медицински сестри, санитари.

На практиката болницата е почти изпразнена от дейност и водещи специалисти. Това води до намаляване на извършения обем медицински дейности.

За всичко гореописано информирах министър Асена Сербезова с писмо. 

Линк за сваляне на документи:  https://we.tl/t-2T1h6Mz2px

- РЕКЛАМА -spot_img
Последни новини
- РЕКЛАМА -spot_img
Подобни новини
- РЕКЛАМА -spot_img