fbpx
More

  Европейската комисия предявява иск пред Съда на ЕС срещу България

  Страната ни все още не е определила 194 от общо 229 територии от значение за Общността

  Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България за неспазване на задълженията ѝ съгласно Директивата за местообитанията.  

  След като държавите-членки впишат своите територии от значение за Общността, те разполагат със срок от шест години, за да определят тези територии за специални защитени зони. Те също така са длъжни да установят природозащитни цели, които са специфични за всяка територия, и да въведат необходимите мерки за опазване, насочени към съхраняването или възстановяването на защитените видове и местообитания в териториите, така че да се постигне благоприятен природозащитен статус. 

  България все още не е определила 194 от общо 229 територии от значение за Общността за специални защитени зони в рамките на задължителния срок. Също така държавата системно и последователно не изпълнява задължението си да установи специфични за всяка територия природозащитни цели и мерки за опазване. Тези изисквания са от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие в ЕС.  

  През януари 2019 г. Комисията изпрати писмо до България, а през юли 2020 г. — мотивирано становище по въпроса. Тя счита, че досегашните усилия от страна на българските органи са незадоволителни и недостатъчни, и предявява иск срещу държавата пред Съда на ЕС.