5.12.2022 | понеделник | 04:07

АОБР с писмо до НС и МС относно прилагането на европейския Регламент 1854 във връзка с високите цени на енергията

Публикувано:

Сподели поста:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 21 ноември 2022 г. за обществено обсъждане е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламентът). С него се определят таваните на приходите на производителите на електрическа енергия.

Подобни текстове са предложени и от група народни представители във вид на предложения за нов параграф в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Текстовете са със сигнатура 48-254-04-33 и са внесени между първо и второ четене на 23.11.2022 г.

Изразяваме енергичния си протест срещу така определените стойности!

На първо място, за пореден път не е представен анализ по какъв начин са определени тези тавани, какъв ресурс ще се генерира при изземването на неочакваните приходи от производителите, както и дали тези средства ще са достатъчни за осигуряването на бюджета на програмата за компенсиране на крайните небитови клиенти на електрическа енергия.

Отново се прилага обратна логика. Вместо да се оцени бюджетът на програмата за компенсиране и на тази база да се приложи Регламент (ЕС) 2022/1854, се залагат тавани на приходите, а бюджетът за компенсациите ще се сметне въз основа на каквото се събере. Отбелязваме, че съгласно чл. 8, пар. 1, б. а) от регламента, страните-членки могат допълнително да ограничат приходите на производителите по чл. 7, пар. 1. Считаме, че настоящите тавани са далече и подозрително щедро над равнищата, които гарантират нормална възвръщаемост на производителите и настояваме те да бъдат променени, в някои случаи – в пъти!

На второ място, с писмо на АОБР с изх. № 03-00-30/25.10.2022 г., адресирано до заместник министър-председателя по икономическите политики и председател на кризисния щаб по енергетиката г-н Христо Алексиев, изразихме протеста на бизнеса относно таваните на приходите, които бяха разисквани и в рамките на заседания на щаба и на срещи в Министерството на енергетиката. Нашите аргументи на практика не са взети под внимание.

 1. По отношение на атомната електрическа централа, предложения таван на приходите в размер на 180 ,00 лв./MWh е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени както разходите за гориво, така и всички останали разходи. Поради това, намираме, че действителният таван на приходите на ядрената централа следва да се намали над 2 пъти.

82,09лв/MWh е рационален праг за АЕЦ Козлодуй ЕАД (Приложение 1)

 1. Противопоставяме се на практическото изключване на големите ВЕЦ на НЕК с предвиденото изваждане на всички ВЕЦ с изравнител от механизма за прилагане на таван на приходите. Чл. 8, пар. 1, б. д) на Регламента дава възможност за включването им в механизма за налагане на таван на приходите. Изключването на най-големия производител на енергия от ВЕЦ в страната и един от крупните електропроизводители по принцип е необосновано и създава допълнителни изкривявания в предложения с проекта на ПМС подход.

96,08 лв/MWh е рационален праг за водноелектрическите централи на НЕК е цена от (Приложение 1).

 1. За пореден път възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от и без това високият  180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв./MWh + разходите за емисии. Благодарение на пазарната конюнктура тези централи реализират производствени рекорди, съответно – пазарна реализация и произтичащите оттам завишени приходи и свръх печалби, които не се дължат на повишена технологична или финансово-икономическа ефективност.

Припомняме, че работата на тези централи дълго време беше подпомагана от бизнеса и цялото общество през цена „задължения към обществото“ с около 750 млн. лв. годишно, тъй като не можеха да работят на пазарен принцип. Считаме, че е справедливо в настоящата ситуация кондензационните централи да подкрепят потребителите на електроенергия, възстановявайки част от платените от тях средства, получени единствено поради наличието на пазарен дефект.

125 лв/MWh + разходите за СО2 квоти е обоснования праг за тези производители (вж. разчетите в Приложение 1).

 1. Намираме определянето на таван на приходите от 350 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за необосновано. Предлаганата сега стойност е дори по-висока от предлаганите по-рано 320 лв./MWh. Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво (с изключение на биомасата, която е с малка инсталирана мощност) и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход, който не се дължи на повишената им технологична и икономическа ефективност. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне 2 пъти.

160 лв/MWh е обоснованият праг за производителите на електрическа енергия от ВИ без договор за компенсиране с премии (Приложение 1). 

Нещо повече, основната част от ВЕИ производителите (тези с право на договори с премии) също дълго време са подпомагани пряко или непряко от потребителите с около 750 млн. лв. годишно. Освен това, този тип производители бяха изключени от механизма за финансиране на компенсациите за небитовите крайни клиенти, а някои от тях получиха двоен приход от премия и от високата пазарна цена.

 1. Не намираме основания и за изключването на „Мини Марица-изток“ от вноските в солидарния фонд. Наистина, цената на въглищата се определя със заповед на Министъра на енергетиката, а предприятието дълго време имаше незадоволителни финансови резултати. Припомняме, обаче, че дружеството понастоящем изнася въглища. Износът на източномаришки въглища никога не е бил предвиждан, което според нас е основание за облагането минимум на приходите от износ на въглища.

От гореизложеното се вижда, че не се максимизират възможностите за осигуряване на приходите, необходими за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия, което е крайната цел на Регламент (ЕС) 2022/1854. Регламентът цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на разточително охолство и комфорт на енергетиката за сметка на  съсипване на икономиката!

Приложение: Съгласно текста – Приложение1 „Аргументация на таваните на приходите по типове производители за определяне размера на целевите вноски“

АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ
(АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ)

Приложение 1

АРГУМЕНТАЦИЯ НА ТАВАНИТЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО ТИПОВЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЦЕЛЕВИТЕ ВНОСКИ

 1. АЕЦ Козлодуй ЕАД

Съгласно Заявление на централата до КЕВР с входящ номер Е-14-24-5 от 31 март 2022 г., поискана за утвърждаване цена на произведената електроенергия е 63,82 лв./MWh.

За сравнение, утвърдената цена за предходния ценови период с решение на КЕВР Ц-27 от 01 юли 2021 г. е 55,01 лв./MWh.

В тази връзка, при разчетени за производство и реализация 15,531,042MWh нетна електрическа енергия, централата е претендирала:

 • Променливи разходи в размер на 226,231 хил.лв., в т.ч. разходи за гориво за производство 118,523 хил.лв.; разходи за консумативи 1,628 хил.лв.; други разходи 2,000 хил.лв. (доминира таксата за водоползване 1,950 хил.лв.) и отчисления за двата фонда (фонда за радиоактивните отпадъци и фонда за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения) в общ размер на 104,080 хил.лв.;
 • Условно постоянни разходи в размер на 700,945 хил.лв., в т.ч. разходи за заплати 166,210 хил.лв.; разходи за осигурителни вноски 73,621 хил.лв.; разходи за амортизации 204,068 хил.лв.; разходи за ремонти 119,769 хил.лв. и разходи, пряко относими към лицензията – 137,278 хил.лв.;
 • Възвръщаемост в размер на 64,062 хил.лв.

Впрочем, централата е заявила и разходи за социални дейност в размер на 27,998 хил.лв., но е пропуснала да ги калкулира в общия размер на условно постоянните разходи (така биха станали общо 728,944 хил.лв.), респективно, претендируемата цена по заявление би била 65,63лв/MWh.

В своето ценово решение Ц-19 от 01 юли 2022 г. КЕВР е признала заявената сума за променливи разходи в размер на 226,231 хил.лв., но е утвърдила по-нисък размер на относимите пряко към лицензията разходи (127,806 хил.лв.), аргументирайки завишени разходи, напр. за канцеларски материали, както и по-нисък размер на амортизационните отчисления (174,417 хил.лв. – тази сума впрочем е като сумата за 2021г.), аргументирайки се с изкуствено завишените отчисления в резултат на преоценка на активите. Потвърждавайки и размера на претендираната от централата възвръщаемост, КЕВР аргументира малко по-висока стойност на нетната електрическа енергия – 15,650,833MWh и калкулира цена на електроенергията, произведена от централата в размер на 60,96 лв./MWh. Именно това е и утвърдената цена на АЕЦ Козлодуй за настоящия ценови период.

Важно е да отбележим, че:

 • Отчисленията за двата фонда (за радиоактивните отпадъци и за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения) в общ размер на 104,080 хил.лв. са исторически най-високи от създаването им и напълно покриват средногодишните дългосрочни прогнози за капиталовото натрупване в тези фондове;
 • В разчетите са отразени инфлационни очаквания – напр., разходите за труд са разработени с ръст от 11,4% спрямо нивата от базовата 2021 г.

В нашите разчети:

 • Потвърждаваме прогнозата на КЕВР за нетна електрическа енергия 15,650,833MWh, в т.ч. 4,993,200MWh за регулирания пазар;
 • Приемаме заявения от централата размер на променливите разходи 226,231 хил.лв.;
 • Предлагаме да се фиксира като абсолютна стойност общият размер на вноските към двата фонда (фонда за радиоактивните отпадъци и фонда за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения) –  104,080 хил.лв. Припомняме, че това е исторически най-високото ниво, респективно – пазарната конюктура е ирелевантна на логиката за капиталообразуване и натрупване в споменатите фондове, както и дейностите, които същите адресират;
 • Чувствително увеличаваме общия размер на условно постоянните разходи – до 802,064 хил.лв. (20,8% ръст спрямо утвърдената от КЕВР стойност), в т.ч.:
  • Ръст на разходите за заплати с 35% спрямо базовата 2021г. – до 201,421 хил.лв.;
  • Ръст на разходите за осигурителни вноски с 35% спрямо базовата 2021г. – до 89,218 хил.лв.;
  • Ръст на социалните разходи с 35% спрямо базовата 2021г. – до 33,929 хил.лв. и включването им в разчетите изобщо;
  • Ръст на разходите за ремонти с 25% до 149,711 хил.лв.;
  • Ръст на пряко относимите към лицензията разходи с 20% до 153,367 хил.лв.
 • Приемаме заявения от централата размер на сумата за възвръщаемост 64,062 хил.лв.;
 • Гарантираният нетен паричен поток (амортизации плюс възвръщаемост) за ценовия период е 238,479 хил.лв.

В резултат на горните допускания, цената на електроенергията от АЕЦ Козлодуй е 69,80 лв./MWh.

При определената с ценовото решение на КЕВР Ц-19 от 01 юли 2022г (стр.10) прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01/07/2022г.-30/06/2023г. в размер на 430,94лв/MWh и отчитайки вноските от 5% към ФСЕС върху разликата между пазарна цена и определената по-горе цена (69,80 лв./MWh), както и дела на нетната електроенергия, предвидена за реализация през БНЕБ спрямо общо нетната електроенергия, допълнително следва да добавим 12,29 лв./MWh.

Следователно, рационален праг за тази централа е цена от 82,09 лв./MWh, при която цена напълно се обезпечават:

 • адекватната оперативна дейност на централата;
 • бюджетираните инвестиционни проекти (с нетен паричен поток от близо 240 млн.лв.);
 • капиталообразуването в двата дългосрочни фонда (за радиоактивните отпадъци и за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения) с годишна вноска от 104 млн.лв.
 1. НЕК ЕАД – ВЕЦ-ове

Съгласно Заявление на НЕК до КЕВР с входящ номер Е-13-01-10 от 31 март 2022г., поискана за утвърждаване цена на произведената електроенергия е 94,64 лв./MWh.

За сравнение, утвърдената цена за предходния ценови период с решение на КЕВР Ц-27 от 01 юли 2021г. е 83,43 лв./MWh.

В тази връзка, при разчетени за производство и реализация 3,178,843MWh нетна електрическа енергия, НЕК е претендирала:

 • Променливи разходи в размер на 132,932 хил.лв.;
 • Условно постоянни разходи в размер на 106,224 хил.лв., залагайки инфлационен ръст от 5,6% спрямо предходния период;
 • Възвръщаемост в размер на 61,697 хил.лв.

В своето ценово решение Ц-19 от 01 юли 2022 г., КЕВР е коригирала заявената сума за променливи разходи до размер на 89,652 хил.лв., основателно претендирайки разходите за електроенергия на ПАВЕЦ в режим на работа на помпените агрегати. Комисията е утвърдила размер на условно постоянни разходи 106,078 хил.лв. Потвърждавайки и размера на претендираната от централата възвръщаемост, КЕВР калкулира цена на електроенергията, произведена от водноелектрическите централи на НЕК, в размер на 80,98 лв./MWh. Именно това е и утвърдената цена на НЕК за настоящия ценови период.

В нашите разчети:

 • Потвърждаваме прогнозата на КЕВР за нетна електрическа енергия 3,178,843MWh, в т.ч. 2,130,045MWh за свободен пазар;
 • Приемаме утвърдения от КЕВР размер на променливите разходи 89,652 хил.лв.;
 • Чувствително увеличаваме общия размер на условно постоянните разходи – до 117,184 хил.лв. (16% ръст спрямо утвърдената от КЕВР стойност), в т.ч. над 30% ръст в разходите за възнаграждения, осигуровки и социални дейности;
 • Приемаме заявения от НЕК размер на сумата за възвръщаемост 61,697 хил.лв..

В резултат на горните допускания, цената на електроенергията от водноелектрическите централи на НЕК е 84,47 лв./MWh.

При определената с ценовото решение на КЕВР Ц-19 от 01 юли 2022г. (стр.10) прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01/07/2022г.-30/06/2023г. в размер на 430,94 лв./MWh и отчитайки вноските от 5% към ФСЕС върху разликата между пазарна цена и определената по-горе цена (84,47 лв./MWh), както и дела на нетната електроенергия, предвидена за реализация през БНЕБ спрямо общо нетната електроенергия, допълнително следва да добавим 11,61 лв./MWh.

Следователно, рационален праг за водноелектрическите централи на НЕК е цена от 96,08 лв./MWh, при която цена напълно се обезпечават:

 • адекватната оперативна дейност на централите;
 • бюджетираните инвестиционни проекти (с нетен паричен поток поне 65 млн.лв.).
 1. Топлоелектроцентрали на лигнитни въглища
  1. ТЕЦ Марица изток 2

Съгласно Заявление на централата до КЕВР с входящ номер Е-13-12-4 от 31 март 2022 г., поискана за утвърждаване пълна цена на произведената електроенергия е 299,03 лв./MWh.

В тази връзка, при разчетени за производство и реализация 7,250,804MWh нетна електрическа енергия, централата е претендирала:

 • Променливи разходи в размер на 1,774,876 хил.лв., в т.ч.
  • разходи за гориво за производство 285,349 хил.лв., от които за въглища 281,079 хил.лв. при цена от 01/03/2022 в размер на 87.35 лв./тУГ; за мазут 1,518 хил.лв. при 1100.36 лв./т спрямо 670.90 лв./т за предходния период; за природен газ 2,751 хил.лв. при 1355.38 лв./хнм3;
  • разходи за консумативи 23,708 хил.лв. от които почти 23 млн.лв. за варовик, необходим за дейностите по сероочистка;
  • други разходи като такса за водоползване, разходи за енергия за производствените нужди, депониране на пепелина – общо 4,694 хил.лв.;
  • други разходи – за СО2 квоти – в общ размер 1,460,963 хил.лв., разчетени при средна цена от 78,50 евро/т;
 • Условно постоянни разходи в размер на 317,225 хил.лв., в т.ч. разходи за заплати 81,647 хил.лв.; разходи за осигурителни вноски 35,296 хил.лв.; разходи за амортизации 137,649 хил.лв.; разходи за ремонти 29,534 хил.лв. и разходи, пряко относими към лицензията – 32,649 хил.лв.;
 • Възвръщаемост в размер на 76,089 хил.лв.

В своето ценово решение Ц-19 от 01 юли 2022г. КЕВР е признала значително по-висока от заявената сума за променливи разходи в размер на 2,013,096 хил.лв., като е преизчислила разходите за СО2 квоти през цена на тон 91,30 евро/т, като приетата обща сума за квотите е 1,699,183 хил.лв.

Комисията е имала забележки към относимите пряко към лицензията разходи, както и е утвърдила по-нисък размер на амортизационните отчисления (110,295 хил.лв.), аргументирайки се с изкуствено завишените отчисления в резултат на преоценка на активите. Потвърждавайки и размера на претендираната от централата възвръщаемост, КЕВР калкулира цена на електроенергията, произведена от централата, в размер на 328,11 лв./MWh. Именно това е и утвърдената цена на ТЕЦ Марица изток 2 за настоящия ценови период.

Важно е да отбележим, че:

 • КЕВР е отчела както по-високите цени на въглищата, така и чувствително по-високи цени на СО квотите;
 • В разчетите са отразени инфлационни очаквания – напр., разходите за труд са разработени с ръст от 15% спрямо нивата от базовата 2021г., разходите за ремонти отразяват отчетената от НСИ индексация на цените от 9,2% и 15,45% ръст в разходите, относими към лицензията;
 • Без отчитане на разходите за СО2 квоти, цената на електроенергията на централата е 93,77 лв./MWh.

В нашите разчети:

 • Потвърждаваме прогнозата на КЕВР за нетна електрическа енергия 7,250,804MWh;
 • Приемаме заявения от централата размер на разходите за СО2 квоти 1,460,963 хил.лв., като потвърждаваме, че е адекватно да бъдат разчетени при средна цена от 78,50 евро/т. – отчитаме както нивата до момента, така и опциите за остатъчния период на ценовото решение;
 • Предлагаме 20% увеличение на разходите за горива и консумативи, съответно – до 286,203 хил.лв. и 28,644 хил.лв.;
 • Чувствително увеличаваме общия размер на условно постоянните разходи – до 325,131 хил.лв. (12,2% ръст спрямо утвърдената от КЕВР стойност), в т.ч.:
  • Ръст на разходите за заплати с 40% спрямо базовата 2021г. – до 99,396 хил.лв.;
  • Ръст на разходите за осигурителни вноски и социални дейности с 40% спрямо базовата 2021г. – до 43,517 хил.лв.;
  • Ръст на разходите за ремонти с 30% до 35,160 хил.лв.;
  • Ръст на пряко относимите към лицензията разходи с 30% до 36,764 хил.лв.
 • Приемаме заявения от централата размер на сумата за възвръщаемост 76,089 хил.лв.;
 • Гарантираният нетен паричен поток (амортизации плюс възвръщаемост) за ценовия период е 186,384 хил.лв.

В резултат на горните допускания, цената на електроенергията от ТЕЦ Марица изток 2 е 300,89 лв./MWh, от които цената без разходите за СО2 квоти е 99,40 лв./MWh.

При определената с ценовото решение на КЕВР Ц-19 от 01 юли 2022г (стр.10) прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 01/07/2022г.-30/06/2023г. в размер на 430,94лв/MWh и отчитайки вноските от 5% към ФСЕС върху разликата между пазарна цена и определената по-горе цена (300,89лв/MWh), допълнително следва да добавим 6,50 лв./MWh.

Следователно, общо цената става 307.40 лв./MWh, като цената без квотите е 105,90 лв./MWh.

Рационален праг за тази централа е цена от 105,90 лв./MWh + разходите за СО2 квоти, при която цена напълно се обезпечават

 • адекватната оперативна дейност на централата;
 • бюджетираните инвестиционни проекти (с нетен паричен поток от над 186 млн.лв.);
 • адекватни постъпления за Мини Марица Изток.
 1. „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД

В своето ценово решение Ц-19 от 01 юли 2022г., КЕВР е утвърдила

 • нетна електрическа енергия за „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД – 3,860,000MWh, от които 2,702,000MWh за регулиран пазар;
 • нетна електрическа енергия за „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД – 5,060,000MWh, от които 2,985,400MWh за регулиран пазар;
 • цена на електрическа енергия за „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД – 385,07 лв./MWh;
 • цена на електрическа енергия за за „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД – 326,32 лв./MWh;
 • разходи за СО2 квоти през цена на тон 91,30 евро/т.

В нашите разчети приемаме средна цена от 78,50 евро/т. за СО2 квотите – отчитаме както нивата до момента, така и опциите за остатъчния период на ценовото решение. При аналогична структура и нива на индексации на цени и разходи – за труд, за горива, за консумативи, ремонти и такива, пряко относими към лицензиите, преизчислените от нас пълни цени на електроенергия за двете топлоелектроцентрали са:

 • цена на електрическа енергия за „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД – 304,21 лв./MWh;
 • цена на електрическа енергия за за „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД – 285,91 лв./MWh;

Отчитайки и ефекта на допълнително изземване на доход през 5% вноска към ФСЕС върху разликата до пазарната цена (технически това става през разчетите с НЕК поради ДДИЕ, но това не компрометира логиката на калкулациите ни) и отделяйки сумите за СО2 квоти, то рационални прагове за тези централи са:

 • цена от 121,87 лв./MWh + разходите за СО2 квоти – в случая на „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ ЕООД;
 • цена от 104,64 лв./MWh + разходите за СО2 квоти – в случая на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД.

Обобщавайки гореизложеното, за ТЕЦ-овете може да се предложи прагова структура от 125 лв/MWh + разходите за СО2 квоти

 1. Производители на електрическа енергия от ВИ без договор за компенсиране с премии 

Като се вземе предвид:

 • определените от КЕВР преференциални цени от 01-07-2022 г., в ценово решение Ц-17 от същата дата, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници до 5 KWp (най-малките ФЕЦ и съответно най-нерентабилните) – 201,35 лв./MWh, а на тези до 30 KWp в размер на 168,24  лв./MWh;
 • постигнатата себестойност на произведената електроенергия за собствени нужди при изградените десетки ФЕЦ от нашите членове с мощност до 1 000 KWp в размер на 65,00  лв./MWh;
 • постигнатите цени при търгове за изграждане на ФЕЦ с по-голяма мощност (20 – 50 МWp и повече) на близки до нашата географски ширини в границите на 20,00 евро/ MWh;
 • средните пазарни цени на активната енергия на пазара „Ден напред“ у нас и в ЕС в годините след отпадане на преференциите за нови ВЕИ производители, изграждани изцяло на пазарен принцип (тези без прово на договор за компенсиране с премии сега) и преди кризата с цените започнала миналата година са били в диапазона 80 – 120 лв./ MWh;
 • бизнес плановете за изграждане на нови ВЕИ, предвиждащи средносрочно и дългосрочно цени под 80 евро/ MWh;
 • над 30 000 000 KWp заявени нови ВЕИ при необходими три пъти по-малко и то до 2050 г., според моделите и сценариите за енергиен преход и възможности на мрежата за присъединяване, по-малки с един порядък (десет пъти) от заявените;

обоснованият праг за производителите на електрическа енергия от ВИ без договор за компенсиране с премии е 160 лв./MWh. Това е праг, при който има достатъчно стимули за изграждане на нови ВЕИ предвид изложените факти по-горе, толкова повече, че този праг ще действа ограничен период от време.

Източник: КЕВР, БНЕБ, АОБР

newsONE Newsroom
newsONE Newsroomhttp://www.newsone.bg
Информационна агенция newsONE.bg е безпристрастна и следва световните практики за обективна журналистика, без да се влияе от политически и икономически интереси. Основната мисия на агенцията е да стане основен и предпочитан източник на навременна, проверена, полезна и детайлна информация за новините от цялата страна. Основана през 2021-а година, newsONE бързо се наложи като един от предпочитаните източници на точна, навременна и безпристрастна информация. newsONE e единствената информационна агенция в България, която има и собствен денонощен новинарски канал, който се излъчва по кабел и сателит на територията на България и Европа. newsONE e първата информационна агенция в страната, която изгражда регионални центрове в 10 града.
София
предимно облачно
3.5 ° C
4 °
2.8 °
95 %
4.1kmh
75 %
пн
7 °
вт
10 °
ср
10 °
чт
10 °
пт
8 °

Прочети още

Димитър Стоянов: Въоръжението и техниката, които ще изпратим, са в топ три на приоритетите на Украйна

Димитър Стоянов: Въоръжението и техниката, които ще изпратим, са в топ три на приоритетите на Украйна

„Малкият Никола: Какво чакаме, за да бъдем щастливи?“ вече в кината

Прелестната анимация „Малкият Никола: Какво чакаме, за да бъдем щастливи?“ от селекцията на Синелибри 2022 тръгва в регулярно...

Иван Демерджиев: Винаги помнете, че в МВР имате голямо семейство, което държи на вас и ви подкрепя

Ръководството на министерството посрещна на Коледно тържество деца на загинали полицаи и пожарникари. С подкрепата на всички дарители...

Румен Радев и Весела Лечева бяха гости на спектакъла за 80 г. НСА

Президентът Румен Радев и министърът на младежта и спорта Весела Лечева бяха гости на спектакъла „Полет към звездите“...