АДФИ завърши финансовата инспекция на Столична община (СО), съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

Проверката за законосъобразност е относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществени поръчки при възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет:

„Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община, по обособени позиции“, открита с решение № СОА20-РД93-114 от 13.08.2020 г.

Направена е проверка на обществената поръчка по 4 обособени позиции, с обект на поръчката „строителство“, с вид „открита“ процедура, с прогнозна стойност – 73 600 000лв. без ДДС, и изпълнението на 4 договора (всеки със срок на действие 2 години и с възможност за удължаване с още 2 години) за периода от сключването им (19.03.2021 г.) до датата на откриване на инспекцията (08.02.2022 г.) Изпълнението на договорите не е приключило.

При проверката са установени 7 броя нарушения Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, сред които:

  • – В стойността на договора за строителство (по всяка обособена позиция) са включени услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството;
  • – Методиката за оценка на офертите не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения от офертите и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател;
  • – Представените оферти на избрания изпълнител по обособени позиции № 2 и № 3 не съответстват в пълна степен на предварително обявените изисквания на възложителя, поради което същият е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата;
  • – Неспазване на срока за даване на разяснения;
  • – Неспазване на срока за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на обществените поръчки;

За установените нарушения са съставени общо 16 броя Актове за установяване на административни нарушения, от които два на възложителя – упълномощеното лице за нарушенията по ЗОП и по два на всеки участник в 7-членната комисия.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here